Om de zorg te kunnen organiseren is ondersteuning nodig van een professionele zorgaanbieder. De Stichting Wooninitiatief Best heeft ervoor gekozen om in samenwerking met enkele andere wooninitiatieven in de regio de Coöperatie van Wooninitiatieven SELF op te richten, zodat we elkaar als zelfstandige wooninitiatieven kunnen versterken en van en met elkaar kunnen leren. Alle aangesloten wooninitiatieven kopen zorg- en dienstverlening in bij Amarant. De volgende doelstellingen worden daarmee behaald:

  • In het kader van zorgmaatwerk is er maximale zeggenschap van bewoners en hun wettelijk vertegenwoordigers over de inzet van de zorg- en dienstverlening; 
  • Dit leidt tot een grote mate van regie en regelruimte voor ouders/besturen en zorgprofessionals; 
  • Het creëren van partnership in de samenwerking met de zorgaanbieder;
  • Ouders/besturen krijgen, naast hun opdrachtgeverschap, aanvullend (proactief) zeggenschap op beleidsthema’s; 
  • Professionals krijgen meer ruimte om vanuit hun eigen kracht, ervaringen en professionaliteit zorg aan te bieden die aansluit bij de behoeften en wensen van het wooninitiatief en de bewoners. Daardoor mogen/kunnen zij afwijken van de binnen hun moederorganisatie geldende richtlijnen/protocollen, uiteraard binnen de wettelijke kaders.